Τι κάνουμε

Μελέτη, έρευνα και προσαρμογή. Τρεις συνιστάμενες που οδηγούν την Compass Rose στον στόχο που έχει θέσει.

Η Compass Rose για κάθε επιχείρηση που δεσμεύεται να αναπτύξει, αναλαμβάνει να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της, να ερευνήσει διεξοδικά τις προοπτικές ανάπτυξής της και να εφαρμόσει σύμφωνα με τα παραπάνω τη στρατηγική της.

Πιο αναλυτικά, η Compass Rose σε πρώτο στάδιο αναλαμβάνει να μελετήσει την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στην αγορά που πρόκειται να αναπτυχθεί. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού ανάλογα με τη χώρα και το κοινό που απευθυνόμαστε.

Σε δεύτερο στάδιο, αναλύει τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού και έπειτα προσδιορίζει την στρατηγική διείσδυσης της επιχείρησης στην αγορά, βάσει του πλέον ενδεικνυόμενου τρόπου ανά περίπτωση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Compass Rose;